Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Børnehus politik

Universet Fødselsdagsvejledning.  

Kære forældre

Når jeres børn har fødselsdag, fejrer personalet det med børnene, men I kan også fejre det i vuggestuen og i børnehaven ved at tage noget med til at dele ud. 

I kan selv deltage i dette eller lade være. 

I kan også invitere stuen med hjem eller invitere børnene hjem i jeres fritid. 

I institutionen er det som regel en særlig oplevelse at være fødselsdagsbarn og få lov til at dele noget ud. Det er mindre vigtigt, hvad det er. 

Det kan enten gøres med boller bagt i vores køkken (efter aftale i god tid) eller med noget medbragt hjemmefra. 

Der er mange fødselsdage på hver stue hvert år. Derfor ønsker vi, at I overvejer, hvad I tager med eller giver med til en fødselsdag: 

• Tag kun én ting med per barn. Flere ting eller madvarer behøves ikke. 

• Tænk i små portioner, hvis I tager mad med, så børnene også spiser under måltider. Og husk at der er børn, der spiser halal, eller som ikke spiser svinekød (spørg gerne personale eller giv besked). Her er en liste over emner, vi ved virker godt:

 • Ting 

• Boller 

• Rosinpakker 

• Popcorn (ikke i vuggestuen!) 

• Frugt

 • Grøntsager 

• Pandekager uden sukker evt. med banan. 

• Pølsehorn 

• Frugtstænger

Mange børn bliver glade for at dele noget ud, så det kan også være ting som klistermærker, nøgleringe eller andet. Det behøver altså ikke være mad. 

Vi anbefaler, at I forældre ikke deler noget ud med sukkerindhold, da der kan være mange fødselsdage, der skal holdes i samme perioder. 

På den måde, bliver hverdagen bedst håndteret for børn og personale. 

I hjemmet Hvis I vil invitere stuen med hjem i åbningstiden, bedes I aftale det med personalet på stuen i god tid. Hvis I ønsker at invitere børnene med hjem i fritiden anbefaler vi, at I inviterer enten hele stuen eller henholdsvis hele yngstegruppen, hele mellemgruppen eller hele ældstegruppen. På den måde sørger vi for, at børnene ikke bliver kede af det, fordi de føler sig udenfor. I stedet bliver alle inddraget i et fællesskab, som de i forvejen kender fra hverdagen i børnehaven. Det er en god idé, at undgå synlige invitationer i børnenes garderobe eller på stuen for at tage hensyn til de børn, som ikke er blevet inviteret. Med venlig hilsen

Personalet. Universet. Afd. Galaksen og Kometen. 

Universet politik om TRAFIK og TRAFIKSIKKERHED.

En målrettet indsats i dagligdagen med udgangspunkt i arbejdet med trafiksikkerhed.

Vi anerkender vores rolle i forhold til mindre børns trafiktræning og sikkerhed.

Desuden anser vi det som en vigtig del, at forældre samarbejder omkring dannelsen af sikkerheden i trafikken, dvs. at fokus rettes mod forælderen selv, som en god rollemodel.

Universet arbejder for at alle børn får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Vi arbejder bevidst med trafiksikkerheden i perioder og evt. får børnene et diplom (gerne af færdselspolitiet), når de kan navigere sikkert i trafikken.

Universet arbejder med trafiksikkerhed bestående af en række initiativer i samarbejde med børnene, forældre og færdselspolitiet.

Universet arbejder konkret med:

 • Forud for ture i trafikken, aftaler personalet rollefordeling. Hvem går forrest / bagerst. Børnene bliver nøje instrueret i hvordan de skal forholde sig.
 • Der skal altid være minimum to voksne med på tur, når turen foregår på stærkt trafikerede områder.
 • Ved mindre grupper skal det altid nøje vurderes om det er forsvarligt, at ên voksen færdes alene med børnene.
 • Når turen går til trafikerede veje, har en voksen 4 børnehavebørn/2 vuggestuebørn.
 • ”Ikke-fastansatte” kan gå alene med børnene efter kyndig vejledning og børnekendskab
 • Børnene skal enten holde i hånd 2-2 eller 3-3, eller gå lige ved siden af hinanden
 • Børn og voksne stopper ved vejkryds, ind – og udkørsler, samt kigger til begge sider igen, inden en vej krydses
 • Børn lærer hvad rød / grøn mand ved et trafiklys betyder
 • Hvis et trafiklys bliver rødt mens gruppen står midt i overgangen, fortsætter gruppen trods ”den røde mand”. Vi får øjenkontakt med de billister som holder og venter på grønt, så de ved at vi fortsætter. Det skal altid vurderes hvad det er mest hensigtsmæssigt.
 •  Skal gruppen med bus eller tog, går der altid en voksen forrest og en bagerst. Alle går ind og ud af samme dør. Børnene skal tælles, mens de går ud af tog/bus og efter de er samlet på perron/fortov. En voksen forlader først bussen, når alle børn er ude og talt. Det aftales med chaufføren ved indgang, hvor vi skal af og at vi lige giver besked når børnegruppen er ude.

En opladet mobil medbringes på samtlige ture.

Ved uforudsete forhold, ildebefindende eller andet:

Ring til ledelse så hurtigt som muligt, som så kan foretage de videre kontakter, således at fokus kan fastholdes på barnet og gruppen. 

Sygdomspolitik for børnene. 

 • Børns sundhed, sygdom og almentilstand er et fælles ansvar mellem hjem og institution. Dette fælles ansvar udøves i gensidig respekt for hjemmets og institutionens holdninger og vilkår.
 • Udgangspunktet for os er, at det syge barns behov altid kommer i første række.
 • Børn skal ikke i institution når de er syge, eller hvis de ikke har det godt, det vil sige når deres almentilstand er dårlig.
 • Grundlaget for kontakt mellem personale og forældre er, at vi ønsker en tillidsskabende dialog om, hvad der er bedst for barnet.
 • Forældrene skal have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnets tilstand ændres.

Hvad er almen tilstand

Ved almen tilstand forstår vi barnets fysiske og psykiske velbefindende, i en helhed. Det er denne der er omdrejningspunkt for personalets opmærksomhed og omsorg for barnet. Hvert barn har sin egen almentilstand. Derfor lægger personalet vægt på, hvordan det enkelte barn har det til daglig, fysisk og psykisk, og vurderer derudfra om der er ændringer.

Hvordan vurderer vi almentilstand

Når vi skal vurdere om et barn er for sygt til at være i institutionen, er barnets almentilstand grundlaget.

Der er mange variationsmuligheder inden for det normale, som der ikke er grund til at være bekymret for. De ændringer i almentilstanden, som vi lægger vægt på, kan være flere af følgende årsager:

 • Barnet vil ikke være sammen med andre børn.
 • Barnet kræver en voksen for sig selv.
 • Barnet spiser anderledes end normalt.
 • Barnet er mere passivt end normalt.
 • Barnet har feber.
 • Barnet er trist, ulykkeligt eller på anden måde ude af psykisk balance.
 • Barnet kan ikke følge den daglige rytme, for eksempel ikke komme ud.
 • Konstant løbende næse eller kraftigt udflåd fra ørerne.

Feber er kun en blandt flere årsager, personale og forældre skal vurdere, når det afgøres om barnet kan komme i institution eller skal hentes hjem fra institutionen.

Barnets psykiske velbefindende er også en faktor der indgår i vurderingen af barnets tilstand. Et utrygt og ulykkeligt barn har ikke nødvendigvis feber, men kan have behov for mor eller far. Vi tager naturligvis kontakt til jer forældre.

Hensynet til andre børn og personalet

Ved vurderingen af om et barn er for syg til at være i institutionen indgår også følgende:

 • Smittefare over for andre børn og personale
 • Dagligdagen blandt mange andre børn er belastende, hvis man ikke er helt rask.
 • At alle børn i institutionen, også de raske, har krav på personalets omsorg.
 • Et sygt barn kræver megen ekstra omsorg. 
 • Et sygt barn ønsker kun at være hos sine forældre!
 • Et sygt barn med feber kræver en feberfridag inden barnet vender tilbage til dagligdagen i institutionen.
 • Vi anbefaler at vaccinationsprogrammet følges! Undlader I at lade jeres barn vaccinere, ønsker vi information herom.
 • Vi henviser til www.sygebørn.dk 

Skrevet d. 27. maj 2019. 

Anbefalinger vedrørende sovende børn i dagtilbud og brug af seler

Børne- og Ungdomsforvaltningen, FAC, april 2016

Udarbejdet af Fagligt Center med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og i samarbejde med pædagogiske konsulenter fra områderne

I Københavns kommune gælder følgende anbefalinger for sovende børn i dagtilbud. Med dagtilbud menes der: dagpleje, private pasningsordninger, vuggestuer og børnehaver.

Sove inde eller ude

I Danmark har vi en kultur for, at vores børn sover ude, og det er derfor ofte en forventning fra forældrene, at deres barn sover middagslur ude. Ved at lade børn sove ude i barnevogn eller krybbe skabes de optimale betingelser for et velventileret sovemiljø og for at give det enkelte barn afskærmning og dermed ro til at overgive sig til søvnen.

Når temperaturen er under 10 minusgrader må børn ikke sove ude i henhold til sundhedsstyrelsens vejledning. Der findes yderlige hensyn at tage for børn under 1 år, for tidligt fødte, samt syge og svage børn, læs mere her: Små børns udeophold i kulden.

Brug af seler når børn sover

Københavns Kommune anbefaler, at børn der sover i barnevogn eller krybbe er fastspændt i sele.
For børn under 2 år, skal der være en individuel vurdering af, om barnet er egnet til at sove fastspændt i sele eller bør sove inde på egen madras. I denne vurdering tages der højde for følgende:

 • Barnets fysiske størrelse og motoriske udvikling: barnets højde og vægt i forhold til barnevognen eller krybben, barnets behov for bevægelse under søvnen, og risikoen for at barnets størrelse/bevægelse kan vælte barnevognen/krybben eller vikle sig ind i selen
 • Barnets bevidsthedsniveau: en vurdering fra personalet i forhold til om barnet oplever selen som en fiksering, således at sovesituationen kan opleves negativt af barnet For børn over 2 år anbefales det at barnet ikke fastspændes i sele, men at barnet sover inde eller i dertil indrettede liggehaller eller soverum med lave senge, så børnene kan ligge uden fastspænding. Det samme gælder børn under 2 år som personalet har vurderet, ikke skal sove i sele. Sikker brug af seler De seler, der benyttes, skal være godkendt og opfylde den europæiske sikkerhedsstandard EN 13210:2004 og være godkendt af Dansk Varefakta Nævn. Selen skal dagligt tjekkes for, om den er tilpasset barnet og sidder korrekt. Tjek følgende:
 • Selen skal sidde korrekt ifølge producentens anvisninger
 • Selen skal tilpasses barnet, så den sidder korrekt
 • Selen skal monteres korrekt i barnevognen, så barnet ikke kan rejse sig helt eller sidde på knæ Uanset korrekt montering og overholdelse af diverse standarder kan ingen sele anses som fuldstændigt sikker for barnet (kvælning, sår, rifter og fald m.m.).
Tilsyn med sovende børn

Alle sovende børn skal tilses hyppigt. Med ”hyppigt tilsyn” menes, at de pædagogiske medarbejdere er fysisk tilstede ved hver krybbe/barnevogn gentagne gange under søvnen. Det er op til den ansvarshavende leder at udarbejde retningslinjer for, hvordan opgaven med hyppigt tilsyn løses forsvarligt lokalt – herunder også definerer hvad hyppigt tilsyn betyder under de lokale forhold, hvis der f.eks. ikke kan være en medarbejder fysisk tilstede hele tiden.

Lyd- og/eller billedovervågning (f.eks. babyalarmer) kan ikke udgøre det hyppige tilsyn alene, da det giver en falsk tryghed. Det kan lokalt vurderes om det kan være et brugbart supplement.

Sovestillinger

Alle børn, der ikke selv kan vende sig og alle børn i sele, skal lægges til at sove på ryggen for at forebygge vuggedød ifølge Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Puder

For børn under 1 år gælder det, at puder ikke anvendes, da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko ifølge Sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Sutter og suttekæder

Sutter bør tjekkes jævnligt for, om de er møre. Suttekæder må ikke benyttes, da de ifølge Sundhedsstyrelsen anbefalinger udgør en sikkerhedsrisiko.

Insektnet og regnslag

Insektnet kan anvendes, hvis det vurderes at det er nødvendigt for at holde insekter ude af krybben i sæson for stikkende insekter som myg, bier, hvepse m.m. Insektnettet skal passe til barnevognens/krybbens størrelse, da det ellers kan udgøre en sikkerhedsrisiko for barnet.

Brug af regnslag bør undgås. Er det ikke muligt at krybben/barnevognen kan placeres under halvtag, er det vigtigt, at regnslaget passer til barnevognen/krybben, og at der er åbning for ventilation. Manglende ventilation kan udgøre en sikkerhedsrisiko for barnet og kan på sigt medføre udvikling af skimmelsvamp i barnevognen/krybben.

Ved brug af insektnet eller regnslag gælder det, at der skal føres hyppigere tilsyn end ellers.

Øvrig brug af sele – gælder for dagpleje og private børnepassere

Brug af seler kan undtagelsesvis være nødvendig under børns transport i barnevogn og klapvogn, eller når et barn må efterlades kortvarigt, mens en dagplejer skal bære et andet barn op. Ved øvrig brug af seler gælder samme retningslinjer for daglig tjek af korrekt montering og tilpasning af sele.

Anbefalingerne er opdateret i januar 2015 med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som du finder her: Anvendelse af seler i dagtilbud til børn