Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Pejlemærker

PEJLEMÆRKER I KØBENHAVNS KOMMUNE FOR DAGTILBUD.

  • SPROGINDSATS
  • INKLUSION OG FÆLLESSKAB
  • FORÆLDRESAMARBEJDE
  • SAMMENHÆNG OG OVERGANGE
  • SOCIALE RELATIONER
  • REFLEKSION OG METODISK SYSTEMATIK1. SPROGINDSATS

Pejlemærke.

Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog

Universet. 

Vi giver børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem hverdagslivet, f.eks. gennem de daglige rutiner, aktiviteter og gennem børnenes egen deltagelse i børnekulturen. Børnene lærer at aflæse og forstå eget og andres kropssprog og være opmærksom på eget sprogbrug. Endvidere lærer barnet at formulere sig og sætte ord på følelser og behov. Vi har en god omgangstone. Vi tager afstand fra mobning og drillerier. Vi taler engageret med børnene om, det som optager dem og det de ønsker at lege. De voksne er bevidste om deres egen rolle i børnenes dagligdag og vi støtter og guider barnet til at sætte ord på følelser og situationer.


2. INKLUSION OG FÆLLESSKAB

Pejlemærke. 

Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.

Universet. 

I det pædagogiske arbejde med børnene arbejdes der med strukturerede forløb inden for de seks læreplansområder og individuelle handleplaner. Der tages højde for individuelle behov, f.eks. at nogle børn har behov for socialisering i mindre grupper. For børn i udsatte positioner (med særlige behov) søger vi at udarbejde et helhedsorienteret og differentieret tilbud, som tager højde for børnenes individuelle udfordringer. Det gøres bl.a. vha. tæt forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde på tværs af faggrupper, der har betydning for børnenes udviklingsbetingelser, talepædagog, psykolog, familierådgivere, sagsbehandlere mv. I det praktiskpædagogiske arbejde med børnene, fokuseres der specielt på, at det enkelte barn bliver ”selvkloge” dvs. lærer at sætte ord på egne følelser og behov og at kommunikere dette på en hensigtsmæssig måde til omverdenen. Endvidere fokuseres der på, at barnet lærer at begå sig i forskellige sociale fællesskaber, hvilket bl.a. kræver empati og legekompetencer.

Vi giver børnene gode muligheder for at lege, for at børnene også selv kan skabe kultur med sig selv og hinanden i børnekulturen. Den daglige samling indeholder emner som fremmer børns dannelsesudvikling samt læring om kulturelle forhold. Vi lærer børnene om, at selv om vi er forskellige, så er vi alle en del af fællesskabet og vi skal acceptere mangfoldigheden som bl.a. består af forskellige etniske minoriteter og børn med forskellige funktionsniveauer.

3. FORÆLDRESAMARBEJDE

Pejlemærke.

Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab.

Universet. 

Relationen mellem hjem og børnehave skal være baseret på dialog, respekt, ligeværd og tillid. Det er vigtigt at tale åbent om gensidige forventninger og krav for at kunne skabe et positivt samarbejde… Løbende dialog omkring det enkelte barn er nødvendig for at barnet kan opleve sammenhæng i sin hverdag og for at såvel forældre som pædagoger har så nuanceret et billede af barnet som muligt.

Partnerskab = UB kontrakt, vi laver kontrakt med forældrene, når vi har bekymringer omkring deres barn. Ex.vis skoleudsættelser mv. Vi forstår ”partnerskab” som en gensidig forpligtelse.

4. SAMMENHÆNG OG OVERGANGE

Pejlemærke. 

Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang.

Universet. 

Vi sender børn til mange forskellige skoler i området, herunder også til privat skoler og speciel skoler. Vi samarbejder særligt med Utterslev Skole, som vi besøger i løbet af foråret. Vi giver de ældste børn skoleforberedende udfordringer…  Vi har stor erfaring i at vurdere hvorvidt barnet er klar til de udfordringer, skolen og skolelivet bringer… til samtalen klarlægger vi, hvad endnu et år i børnehaven kan bidrage med såfremt udsat skolestart vælges. I tilfælde, hvor det er en fordel at skolen informeres om særlige forhold, anbefaler vi at vi sammen tager kontakt til kommende børnehaveklasselærer. Dette gøres for at skolebarnet får de bedste betingelser fra starten…

Vi laver en skriftlig videns overdragelse til skolen/fritidstilbud for børn og til andre institutioner, såfremt barnet flytter børnehave. Vi forventer at modtage skriftelig videnoverdragelse fra vuggestuer og andre institutioner, når et barn starter hos os.

5. SOCIALE RELATIONER

Pejlemærke

Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.

Universet. 

Vi vil tage os tid til det enkelte barn, så vi kan møde det med anerkendelse. Vi skaber en kultur hvor børnene hjælper hinanden. Vi sikre tryghed og tillid til sig selv og andre børn og voksne. Vi inddrager og opmuntre børnene til aktiv deltagelse i et fællesskab. Vi er selv bevidste om at sende klare og tydelige signaler og er rollemodeller for børnene. Vi har en god omgangstone ved at hils omhyggeligt på hinanden, ikke råbe, nedgøre eller tale hen over hovedet på nogen. Vi holder samlinger tilpasset børnegruppens udviklingstrin. Vi udnytter de fysiske rum optimalt ved at opdele børnegrupperne i mindre grupper.

6. REFLEKSION OG METODISK SYSTEMATIK

Pejlemærke. 

Alle institutioner skal væge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder – arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabet rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkeltes institutions børnegruppe og øvrige lokale forhold.

Universet. 

Vi indsamler og udvikler løbende refleksions-metoder som anvendes systematisk til vores møder. Punktet ”refleksion” er eksisterende på dagsordener til stuemøderne.