Kometen 82 32 53 30
Galaksen 51 71 78 16
galaksen@bhuniverset.dk / kometen@bhuniverset.dk
Persondata må ikke anvendes på disse mails

Læreplaner

PÆDAGOGISKE STYRKEDE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET UNIVERSET: 

Publiceret den 16. december 2019

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

 

Hvem er vi

Børnehuset Universet er en selvejende integreret institution der består af 2 sammenlagte institutioner, der har fusioneret 1. maj 2019. Vi er 2 huse, forskellige steder i København Nordvest.

Vi hedder Børnehuset Universet med 2 afdelinger Kometen og afdeling Galaksen.

Vi har en bestyrelse, som består af et valgt medlem udefra og med forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Igennem bestyrelsen kan man som forældre få indflydelse på sit barns dagligdag.

Vores børnegrupper afspejler den mangfoldighed vi indmeldt i vores afdelinger.

Vores pædagogiske grundlag og værdier tager afsæt i Københavns kommune pejlemærker. 

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor vores hverdag er tilrettelagt ud fra det perspektiv, at inkludere alle børn uanset baggrund, i trygge børnefællesskaber.

Derfor skal de læringsmiljøer vi tilbyder børnene, favne bredt så alle kan se egen rolle i fællesskabet. Vi ser alle børn som unikke og baserer vores pædagogiske arbejde ud fra den konkrete børnegruppe vi til dagligt er sammen med. Vi ser børnene som aktive deltagere, både i de planlagte og strukturerede aktiviteter, men også generelt i løbet af hele dagen og i de store og små fællesskaber.

Børnene kommer med forskellig sproglige ressourcer og kulturelle sociale baggrunde. Vi tilrettelægger vores pædagogiske arbejde, så det afspejler aldersgruppen.

I begge institutioner arbejder vi struktureret og rammesættende. Vi tilrettelægger ugeplaner hver uge, hvor der bliver arbejdet i mindre grupper, som er med til at skabe de optimale forudsætninger for børns læring, udvikling, trivsel og dannelse. Vi er samtidig opmærksomme på det store børnefællesskab og arbejder også her struktureret i forhold til de aktiviteter vi sammensætter for børnegruppen.

    Børnesyn

I Børnehuset Universet, rummer vi alle børn uanset forudsætning og ser hvert barn som sin egen, med en masse kompetencer og uforløst potentiale.  Det er derfor essentielt at vi som pædagogisk fagpersonale skaber de nødvendige strukturer og rammer samt den tryghed og tillid der skal til for at lykkes og for at opnå de daglige succesfortællinger hos hvert enkelt barn. Vi arbejder procesorienteret og med fokus på barnets oplevelse af at ”være” gennem sansemæssige indtryk/udtryk, og stimulering heraf, her er er følelserne i fokus. Vi anser barnet som en aktiv deltager i hverdagen og i de aktiviteter vi skaber sammen, men også som en del af det større fællesskab, hvor barnet har brug for tilknytning og relationer til andre børn og voksne igennem tillid og nærværende voksne.

Dannelse og børneperspektiv

I Børnehuset Universet lærer vi på mange forskellige måder og er i læring hele dagen. Uanset om det er i garderoben, på toilettet, på stuen eller på tur. Vi præsenterer børnene for både bevist og ubevist læring og udvikling i løbet af dagen. I de daglige rutiner og i legen, på legepladsen og i aktiviteterne mm. er læringsmiljøet blevet indarbejdet for de forskellige børnegrupper. Vi arbejder med inkluderende pædagogik for at alle børn kan være aktive deltagende i fællesskabet og bedst muligt støttes i de daglige aktiviteter mm. I vores pædagogiske arbejde er det vigtigt at børnene føler sig set, lyttet og forstået og ligeledes giver vi børnene plads til medbestemmelse i deres dagligdag.

I Børnehuset Universet anskuer vi legen som et fundament for den gode udvikling som eksempelvis, nysgerrighed, koncentration, fantasi, og afprøvning som grundlæggende elementer i det gode børneliv.

Leg

Det er igennem leg og læring børn udvikler sig.

Vi skaber rum for udvikling af sproglige og kommunikative kompetencer, både i ¨Den frie leg¨ og i de planlagte lege vi skaber for og med børnene. Et eksempel her kunne være ”en gruppe børn der spontant har skabt rammen omkring en leg, men mangler ideer i forhold til at komme videre med legen og indholdet. Her er vi som den voksne opmærksom på vores egen position og det ansvar/den mulighed vi har ved at sprogligt kunne understøtte legen og børnene. Vi skaber udvikling i legen, men også hos børnene og skaber rum for både læring, begrebsdannelse og en bevidstgørelse for barnet gennem sproget.

Dvs. den voksnes rolle i legen kan enten være igangsætter, guidende, inspirerende eller observerende. Vi følger barnets spor og kommentere barnets leg som var en fodboldkommentator. På den måde sætter vi ord på det som barnet foretager sig.

Ergo skal legen ikke kun være noget vi som voksne ser børnene lege udefra, men vi      skal se os selv som aktive deltagere og ansvarlige for at børnene deltager i givende legefællesskaber af forskellig karakter. 

Læring

Vi arbejder med læring gennem mange elementer og vi har særlig fokus på selvhjulpenhed, sociale relationer, leg, planlagte aktiviteter, udforskning af naturen og vores lokalmiljø.

I barnets dagligdag vil der være selvhjulpenhed gennem hele dagen. Det sker f.eks. ved bleskift hvor børnene selv lærer at tage deres ble af og på, at gå på toilettet samt at tage deres tøj på. Der arbejdes med selvhjulpenhed i garderoben, når børnene skal have deres overtøj og deres sko på og af. Der bliver vasket hænder mange gange i løbet af dagen, som børnene selv står for, med guidning fra voksne. Vi arbejder også med, at børnene selv kan kravle op og ned ad stolene på stuen.

Når vi arbejder med læring i relationer, menes det gennem voksen-barn-og barn-barn relationer. Her sker en læring, da børn imiterer både de voksne men også hinanden. Børn udvikler bl.a. omsorg, empati og sprog ved at have gode relationer til andre børn og til de voksne. Vi har særligt fokus på at danne trygge og gode relationer til alle børn på stuerne.

     Vi ser læring ske igennem leg og planlagte aktiviteter. Vi er med til at udvikle fantasi hos børnene, når de leger med hinanden eller sig selv. Der sker meget læring i form af sprog, venskaber, empati og omsorg, derfor er det ligeså vigtigt at der er voksen planlagte aktiviteter som når vi følger børnenes spor. Lige så vigtigt er det, at voksne planlægger en aktivitet og at børnene selv får lov til at lege.

Vi har fokus på læring gennem naturen, hvor børn og voksne får lov til, at udforske bestemte ting, som er beskrevet i det læreplanstema der bliver arbejdet. Vi inddrager naturen og nærmiljøet, lærer børnene hvordan man begår sig i offentligheden, samt at de får et indblik i hvad der er rundt omkring dem altså uden for institutionen og deres hjem. Vi bestræber os på at have 2 ture om ugen, som er tilrettelagt efter vores læreplanstema.

Børnefællesskaber

Vi er meget opmærksomme på børnefællesskabet, men også at børnene gennem deres individuelle sociale relationer til hinanden er med til at styrke forståelsen af sig selv og de andre børn i sammenspil med andre børn og voksne. Vi har meget fokus på at skabe børnefællesskaber der lykkes og er med til at udvikle børnene socialt og i sammenspil med andre. Være med til at skabe positive og udviklende børnefællesskaber, så børnene kan tage det videre med sig i skolen og i livet generelt. Disse fællesskaber udspringer sig blandt andet i dagligdagen til morgensamling og gennem de faste planlagte aktiviteter, ture og de førnævnte overgange i løbet af hele dagen.

 Pædagogisk læringsmiljø.

I vores institution arbejder vi bevidst og målrettet med at skabe et børnemiljø der fordrer trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dette gør vi blandt andet gennem vores planlagte pædagogiske aktiviteter og børnenes spontane leg, samt i de daglige rutiner og overgange i løbet af dagen. Vi anser alle disse ”situationer/-rutiner mm.” som potentielle læringsmiljøer hvor der er mulighed for at fagpersonen kan arbejde bevidst og struktureret med at støtte op omkring barnets udvikling og læring i mange forskellige arenaer. Vi ser børnene som en væsentlige ”medspillere” og forsøger at inddrage børnenes perspektiv i forhold til udarbejdelse af de pædagogiske aktiviteter altså at følge barnets spor. Vi er opmærksomme på børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Et eksempel her kunne være ”den gode tur” hvor vi allerede ved morgensamling snakker med børnene omkring hvad er en god tur, hvad er vores mål med turen, hvordan kommer vi derhen, hvad skal der ske og hvordan kan vi bruge de ting vi finder/oplever i vores videre arbejde med et eventuelt tema/emne. Vi forsøger altid ikke kun at tale til børnene, men også at få dem med på råd, give dem medbestemmelse og at være en aktiv deltager i fællesskabet. Vi ser os selv som den voksne med gode ideer og intentioner, men samtidig har vi brug for at børnene tager ansvar og er med til at forme dagen i dag. Det er en proces, et sammenspil og et fællesskab vi sammen er med til at opbygge og vedligeholde løbende.

Vi er opmærksomme på og forsøger at bruge vores forskelligheder i personalegruppen, til at udnytte hinandens kompetencer i det pædagogiske arbejde bedst muligt. Er en medarbejder god til at arbejde struktureret og metodisk med et emne eller et specifikt materiale, forsøger vi at iscenesætte dennes kompetencer i det pædagogiske arbejde og i sammenspillet med den konkrete børnegruppe. De fysiske rammer er et fokuspunkt vi specifikt arbejder med og er opmærksomme på i vores daglige arbejde med børnene. Det kunne være vores legezoner på stuerne som vi sammen og i dialog med børnene skaber og her tager udgangspunkt i den konkrete børnegruppes

behov og interessefelt. Vi forsøger at udnytte de rammer vi både har inde og udendørs og finde nye og andre veje der kan understøtte vores børn, med øje for vores igangværende temaer og emner i løbet af året. Fokus på muligheder frem for begrænsninger i forskellige sammenhænge.

   

Forældresamarbejde.

I forhold til det enkelte barn er forældrene eksperter. Hjemme befinder og agerer barnet sig på en arena og livet i dagtilbuddet udgør en helt anden arena, hvor barnet bliver en del af et langt større fællesskab. I samarbejde med forældrene skaber vi sammenhæng mellem de to arenaer. I Børnehuset Universet vægter vi et godt forældresamarbejde, der er kendetegnet ved:

 • Gensidig tillid til at vi vil barnet det bedste.

• Respekt for hinandens virkeligheder.

• Løbende dialog om barnets trivsel.

• Fælles indsats i fht. barnets eventuelle udfordringer. 

Vores forældresamarbejde vægter vi naturligvis højt og bygger for os på tillid, forståelse og respekt for hinanden. Da vores forældregruppe er mangfoldig og kulturelt spænder vidt, ønsker vi gennemsigtighed og forståelse når vi kommunikerer med hinanden. Vi forsøger at støtte op om og gøre vores bedste for at møde hver enkelt forældre med åbenhed og tydelighed i vores daglige kommunikation. Hvilket styrker os fremadrettet i og omkring arbejdet med barnet og dets udvikling og trivsel.

Vi inddrager forældrene ved at informere og fortælle om barnets dagligdag igennem forældre intra KBH-barn. Igennem KBH-Barn får for forældrene indblik i deres børn institutionsliv, ved dokumentation og information i det daglige.

Forældrebestyrelse

Vi har en aktiv forældrebestyrelse, der engagerer sig i Børnehuset Universet. Forældrebestyrelsen orienteres om pædagogiske tiltag, de kommer med ideer og spørger ind til den pædagogiske praksis. Det giver gode diskussioner og refleksioner i forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen er medansvarlige for flere af vores forældrearrangementer. Alle arrangementer er med til at styrke fællesskabet mellem børn, forældre og medarbejdere på tværs af stuerne og afdelinger. Bestyrelsen er dem som er med til at sætte kurs for Børnehuset og er med til at sætte fokus på hvad børn og forældre har brug for af et børnehus. De er med til at udarbejde principper og involvere andre forældre, så vi sammen får det som alle kunne ønske.

Børn i udsatte positioner.

Alle børn har brug for udviklende, lærerige fællesskaber, både med andre børn, men også med voksne der kan skabe omsorgsfulde, trygge relationer børn og voksne imellem.

 I Børnehuset Universet er vi ekstra opmærksomme på at støtte børn i udsatte positioner. Vi har en faglig viden om, at børn, der er udfordret, har ekstra brug for guidning og gentagelse og for at opleve at være en del af et fællesskab. Alle børn  bliver mødt med positive forventninger af deres voksne. Vi arbejder med at dele alle børn i mindre grupper gennem dagens aktiviteter. Det er en fordel at lave mindre grupper. I de mindre læringsmiljøer arbejdes der specifikt med de udfordringer, barnet har. Det giver tryghed for de børn, som har udfordringer at være i et mindre læringsmiljø. Samtidig er det her, der skabes tætte relationer til den voksne og de andre børn.  Når det opleves at et barn har udfordringer, kontakter vi barnets forældre, for at få samarbejde om barnets udvikling og trivsel i gang, samt for at høre, om forældrene også oplever udfordringerne. Sammen med forældrene aftaler vi, hvordan vi bedst hjælper barnet, og der laves en handleplan.

Vi har derudover også en stor opgave i at formidle det gode forældresamarbejde med respekt for familiens historie og erfaringer, men samtidig professionelt vejlede dem til hvad vi gerne vil have deres børn skal opnå ved at gå i institution. Og så skal vores børn præsenteres for nærmiljø og evt. fjernmiljø. Samt den kultur vi er omringet af. 

Børn skal mødes med smil, glæde, nærvær, omsorg, fysisk berøring hver dag og føle sig set og forstået. 

Sammenhæng til børnehaveklassen.

Vi arbejder vi bevidst og målrettet med at skabe en tryg og tydelig overgang fra førskole til børnehaveklasse. Vi har i begge huse en førskolegruppe og den gruppe arbejdes der med fra 1. maj til 30. april året efter hvert år.  For at hvert enkelt barn på egen bedst mulig måde opnår at tilegne sig de færdigheder og kompetencer der kræves ved en skolestart arbejder og tilstræber vi os på, at tilrettelægge det pædagogiske arbejde ud fra den konkrete børnegruppe. Vi er som pædagogisk personale sammen om at skabe den sprogkultur vi ønsker for vores børnegruppe og hus som helhed. Vi arbejder bevidst med at udvide såvel barnets progressive samt receptive ordforråd, uanset om det er en planlagt aktivitet eller i de daglige overgange som eksempelvis frokost, garderobe, legeplads vi er i færd med. De daglige overgange anser vi også som ”en aktivitet” med en masse sproglige og lærings fyldte og kompetencegivende potentialer.

I forbindelse med børnenes sproglige dannelse og udvikling før skolestart tager vores pædagogiske arbejde og tilrettelæggelse udgangspunkt i ”De 12 pædagogiske mål for sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns læring.” Om det er sprog, motorik, social udvikling, kultur, fællesskaber, ude-liv eller barnets alsidige personlig udvikling vi arbejder med, har det alle en ting til fælles og det er, at vi altid vil være bevidste omkring at inddrage alle elementer i uanset hvad vi måtte arbejde med af temaer og emner. Et konkret eksempel fra institutionen kunne være læreplansmålet omkring – Kultur, æstetik og fællesskab og underemnet: ”Byens rum” med fokus på materialer, former, farver samt tal og bogstaver. Her vil vi så i forbindelse med vores faste ugeplaner beskrive fra dag til dag hvordan vi vil udfolde eksempelvis former. ”Det kunne være en tur-dag på museum, hvor vi allerede på vej derhen eksempelvis kigger på skilte med forskellige former og farver, snakker om betydningen af diverse skilte mm. På museum kan vi fordybe os omkring de ting vi ser (det visuelle) og læser om, (skriftsprog) tilegne os ny viden, men samtidig få øje på alle de former der pludselig dukker op undervejs. Vi tager billeder og bruge disse senere i forløbet når vi skal folde vores iagttagelser ud, gennem forskellige materialer og kreative processer, samt en endelig fernisering for de andre børn i huset samt forældrene.” Vi tilstræber os på at udfolde diverse begreber for børnene, udvide deres horisont, skabe de mest nødvendige nuancer for den enkelte samt skabe et sundt og nærende børnemiljø med læring gennem leg og som skal være med til at skabe en god og sund start fra førskole til skolestart. Til slut har vi et tæt tværfagligt samarbejde med de nærtliggende skoler som også er med til at skabe en tryg overgang fra børnehave til skole.

Inddragelse af lokalsamfundet

Vi fokuserer vi på ture ud af huset, som blandt andet er legepladser som ligger i vores nærmiljø. Vi bruger biblioteket, ikke kun til at få en kulturel oplevelse af bøger, men der bliver også vist film og der er rytmik arrangementer.

Vi bruger blandt andet skolehaverne, hvor vi kan få et forløb, hvor børnene lærer om planter, dyr og hvordan man evt. kan lave forskellige slags mad og drikke såsom juice og lign.

Børnehaven besøger de lokale liggende plejehjem, for at vise børnene mangfoldighed, empati, medfølelse og forståelse af andre mennesker, som skiller sig ud fra dem selv og andre.

Vi har en skraldedag hver uge, hvor vi er med til at holde nærmiljøet rent for skrald.